một tài khoản tài sản contra là gì?

 
Một tài khoản tài sản contra là một tài khoản tài sản mà số dư sẽ được, hoặc một số dư hoặc số dư bằng không. (Một số dư nợ trong tài khoản tài sản contra sẽ vi phạm các nguyên tắc chi phí ). Vì một số dư trong tài khoản tài sản là trái với số dư nợ bình thường hoặc dự kiến tài khoản được gọi là tài khoản tài sản contra cho bạn với công ty thăng long osc
 
Các tài khoản tài sản contra phổ biến nhất là lũy kế khấu hao . Khấu hao lũy kế được kết hợp với tài sản, nhà máy, thiết bị và nó được ghi khi Khấu hao Chi phí được ghi lại. Ghi chép các khoản tín dụng trong Khấu hao lũy kế có nghĩa là chi phí của các tài sản, nhà máy và thiết bị sẽ tiếp tục được báo cáo. Báo cáo khấu hao lũy kế riêng biệt cho phép độc giả của bảng cân đối để xem có bao nhiêu chi phí đã được khấu hao và bao nhiêu vẫn chưa được khấu hao. 
 
Một tài khoản tài sản contra là Trợ cấp cho tài khoản Nợ nghi ngờ . Tài khoản này xuất hiện bên cạnh các tài sản hiện khoản phải thu . Các Phụ cấp tài khoản để nghi ngờ tài khoản được ghi khi một công ty đi vào ước lượng như các khoản nợ để khoản nợ Chi Xấu theo phương pháp trợ cấp. Việc sử dụng các phụ cấp cho tài khoản Nợ nghi ngờ cho phép một đầu đọc để xem lượng tài liệu trong tài khoản phải thu mà công ty có quyền thu thập từ khách hàng tín dụng của nó. Dư nợ tín dụng riêng biệt trong Phụ cấp tài khoản cho tài khoản Nợ nghi ngờ cho người đọc bao nhiêu số dư nợ trong tài khoản phải thu khó có thể thu thập được từ đơn hàng điện tử đài loan
 
Một ví dụ ít phổ biến của một tài khoản tài sản contra là Giảm giá Ghi chú phải thu. Số dư trong tài khoản này được phân bổ hoặc phân bổ cho lãi lợi tức hay lãi Doanh thu trên cuộc đời của một lưu ý thu .
 

tiền từ hoạt động điều hành là gì?

 
Chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh thường đề cập đến các dòng tiền ròng báo cáo trong phần đầu tiên của báo cáo lưu chuyển tiền mặt . Chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tập trung vào các dòng tiền vào và ra từ hoạt động kinh doanh chính của công ty trong việc mua hàng hóa bán, cung ứng dịch vụ, vv 
 
chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh không bao gồm số tiền chi cho chi phí vốn như các thiết bị mới và các cơ sở mới, sử dụng tiền mặt cho các khoản đầu tư dài hạn khác, và tiền nhận được từ việc bán các tài sản dài hạn . Chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh cũng không bao gồm số tiền được trả cho các cổ đông trong cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu quỹ, số tiền nhận được từ việc phát hành cổ phiếu và trái phiếu , và số tiền bỏ ra để nghỉ hưu trái phiếu.
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online5
Tổng xem857677