Trong hình vuông hồi quy nhất, những gì y và một đại diện?

 
Dưới đây là ý nghĩa của các thành phần hoặc các ký hiệu được sử dụng trong các phương trình bình phương tối thiểu của y = a + bx : 
 
y là phụ thuộc vào biến, chẳng hạn như các ước tính hoặc dự kiến tổng chi phí điện trong một tháng. Số lượng y phụ thuộc vào số tiền của một và bx . 
 
một là ước tính tổng số tiền chi phí điện cố định trong tháng. Đó là giá trị của y khi x là số không. Nếu tổng dòng chi phí cắt trục y tại 1.000 $ sau đó nó được giả định rằng tổng chi phí cố định cho một tháng là 1.000 $. đối với CONG TY XKLD THANGG LONG
 
b là ước tính chi phí biến đổi trên một đơn vị của x . Nó xác định độ dốc của tổng dòng chi phí. Nếu b là $ 5, điều này có nghĩa là các phần chi phí biến đổi điện được ước tính là $ 5 cho mỗi đơn vị của x . 
 
x là độc lập biến. Ví dụ, x có thể đại diện cho số biết giờ máy sử dụng trong tháng. 
 
bx là tổng chi phí biến đổi điện . Nếu chi phí điện của công ty được ước tính là $ 5 mỗi đơn vị của x , và x là 4.000 giờ máy, thì tổng chi phí biến đổi điện trong tháng ước tính là $ 20,000. 
 
Trong ví dụ của chúng tôi tổng chi phí ước tính của điện ( y ) trong một tháng khi x là 4.000 giờ máy sẽ là $ 21.000.
 

Trường hợp được trích trước được phản ánh trên bảng cân đối?

 
Chi phí được báo cáo trong các khoản nợ ngắn hạn phần của bảng cân đối. Chi phí báo cáo là nợ ngắn hạn là các khoản chi phí mà công ty đã phát sinh kể từ ngày kết thúc năm tài, nhưng chưa được ghi nhận hoặc trả tiền. Chi phí tích lũy điển hình bao gồm tiền lương, lợi ích, tiện ích, sửa chữa, tiền thưởng và các khoản thuế của người làm cơ khí đài loan xklđ
 
Doanh thu tích lũy được báo cáo trong các tài sản hiện nay phần của bảng cân đối. Các khoản thu phát sinh báo cáo trên bảng cân đối là số tiền thu được của công ty kể từ ngày kết thúc năm tài mà chưa được ghi nhận và khách hàng chưa trả tiền cho công ty. 
 
Chi phí và các khoản thu phát sinh cũng được phản ánh trong báo cáo thu nhập và trong báo cáo lưu chuyển tiền mặt được chuẩn bị theo phương pháp gián tiếp. Tuy nhiên, các báo cáo tài chính phản ánh một giai đoạn thời gian thay vì một điểm trong thời gian.
 


Hãy like để nhận nhiều bài mới nhất

Các bài viết mới

Các tin cũ hơnSố lượt xem

Đang online6
Tổng xem857677